top of page

Privacy Policy

Data Controller

Brightspace Leuven          Brightspace Brussels
Deparco Group NV             BCBW NV
Interleuvenlaan 74               Interleuvenlaan 74
3001 Heverlee                      3001 Heverlee
Belgium                                Belgium

 

Contact email: hello@brightspace.be 

Deparco Group NV is de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonlijke gegevens met betrekking tot Brightspace Leuven en BCBW NV is de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonlijke gegevens met betrekking tot Brightspace Brussel. Gezamenlijk worden zij in dit document aangeduid als 'Brightspace' of 'wij'.

Algemeen

Brightspace hecht veel waarde aan het beschermen en respecteren van uw persoonlijke gegevens.

Brightspace zal alleen persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, verwerken en overdragen in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese privacywetgeving en -regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (‘AVG’).

We zullen de volgende principes respecteren om uw privacy te beschermen:

 • We verzamelen niet meer informatie dan noodzakelijk is.

 • We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan die welke zijn gespecificeerd.

 • We bewaren uw persoonlijke gegevens niet als ze niet langer nodig zijn.

 • We verstrekken uw persoonlijke gegevens alleen aan geselecteerde derde partijen voor de specifieke doeleinden die hieronder worden vermeld.

In dit privacybeleid beschrijven we hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken, welke persoonlijke gegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, wat we doen met uw persoonlijke gegevens, met wie we ze delen, hoe we ze beschermen, en de keuzes die u kunt maken over uw persoonlijke gegevens.

‘Persoonsgegevens’ betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificator zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, locatie, enzovoort.

‘Verwerking’ betekent elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of op sets van persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, registratie, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, uitlijning of combinatie, beperking, verwijdering of vernietiging.

Wanneer en welke persoonsgegevens verwerken wij?

U sluit/wilt een contract met ons afsluiten:

 • Identificatiegegevens zoals voornaam, achternaam, adres, geboortedatum en -plaats, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres, ID-kaart

 • Bedrijfsinformatie zoals bedrijfsnaam en btw-nummer, identiteit van uiteindelijke begunstigden en bestuurders; en andere wettelijk vereiste informatie (bijvoorbeeld om te voldoen aan anti-witwaswetgeving)

 • Financiële gegevens: bank- of betalingsgegevens

Cameratoezicht in onze gebouwen:

 • Camerabeelden van u

U vult het contactformulier in op onze website:

 • Voornaam

 • Achternaam

 • E-mail

 • Telefoon

 • Bedrijf

 • Eventuele andere persoonlijke gegevens die u ons via het contactformulier verstrekt

U bezoekt onze website:

 • IP-adres

 • Gebruiksgegevens

 • Cookies (zie ons Cookiebeleid voor een meer gedetailleerde uitleg)

Neem contact met ons op, bijvoorbeeld telefonisch, per post of op enige andere manier van interactie met ons:

 • Naam

 • Telefoon

 • E-mail

 • Eventuele andere persoonlijke gegevens die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt

Bescherming van uw persoonlijke data

We nemen de noodzakelijke administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, misbruik, onrechtmatige toekenning van ongeautoriseerde toegang, en tegen de overdracht, opslag of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk of onwettig, wat met name kan leiden tot fysieke, materiële of immateriële schade.

Deze maatregelen houden rekening met de stand van de technologie, de implementatiekosten, evenals de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden, en ook de waarschijnlijkheid en ernst van de verschillende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen die verband houden met de verwerking.

Doel en wettelijke basis van de verwerking

We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • U heeft uw toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden.

 • Het verstrekken van persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en/of voor enige precontractuele verplichtingen daarvan.

 • De verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

 • De verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd.

Uw persoonlijke gegevens kunnen voor de volgende doeleinden op de volgende wettelijke basis worden verwerkt: (Doel van verwerking // Wettelijke basis)

 • Om de contractuele relatie die wij hebben uit te voeren: onze diensten/producten leveren, betalingen afhandelen, contact met u opnemen indien nodig om onze diensten te verlenen, klanten-/leveranciersadministratie // Uitvoering van een overeenkomst en/of voor enige precontractuele verplichtingen daarvan.

 • Direct marketing doeleinden, u informeren over onze (nieuwe) diensten en die van onze verbonden ondernemingen // Gerechtvaardigd belang (voor klanten) of toestemming (voor niet-klanten).

 • Marktonderzoeken, onze diensten verbeteren, promotie, statistische doeleinden, analyses // Gerechtvaardigd belang.

 • Beheer/hosting van de website // Gerechtvaardigd belang.

 • Om de veiligheid van iedereen te garanderen, misbruik, fraude of criminaliteit te voorkomen en te detecteren // Gerechtvaardigd belang.

 • Naleving van wetten en regelgeving // Naleving van een wettelijke verplichting.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens via de website

Persoonlijke gegevens worden via de website verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

Infrastructuur monitoring

 

Dit type dienst stelt deze website in staat om het gebruik en het gedrag van zijn componenten te monitoren zodat de prestaties, werking, onderhoud en probleemoplossing kunnen worden verbeterd. Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt, hangt af van de kenmerken en wijze van implementatie van deze diensten, waarvan de functie is om de activiteiten van deze website te filteren.

 

Sentry (Functional Software, Inc.)
Sentry is een monitoringdienst geleverd door Functional Software, Inc.
Verwerkte persoonlijke gegevens: verschillende soorten persoonlijke gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.
Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

 

Platformdiensten en hosting
Deze diensten hebben als doel het hosten en uitvoeren van belangrijke componenten van deze website, waardoor het mogelijk is deze website te leveren vanuit een verenigd platform. Dergelijke platforms bieden ons een breed scala aan tools – bijvoorbeeld analyses, gebruikersregistratie, commentaarfunctie, databasebeheer, e-commerce, betalingsverwerking – die de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens impliceren. Sommige van deze diensten werken via geografisch gedistribueerde servers, waardoor het moeilijk is om de werkelijke locatie te bepalen waar de persoonlijke gegevens zijn opgeslagen.

 

Wix (Wix.com, Ltd.)
Wix is een platform geleverd door Wix.com, Ltd. dat ons in staat stelt deze website te bouwen, uit te voeren en te hosten. Wix is zeer aanpasbaar en kan websites hosten van eenvoudige blogs tot complexe e-commerce platforms.
Verwerkte persoonlijke gegevens: apparaat informatie; trackers; gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: Israël – Privacybeleid.

 

Gebruiksgegevens zijn: Informatie die automatisch wordt verzameld via deze website (of door derde partijen die in deze website worden ingezet), welke kunnen omvatten: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de gebruikers van deze website worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord is ontvangen, de numerieke code die de status van het serverantwoord aangeeft (succesvolle uitkomst, fout, etc.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de gebruiker worden gebruikt, de verschillende tijdsdetails per bezoek (bijv. de tijd die op elke pagina binnen de applicatie wordt doorgebracht) en de details over het pad dat binnen de applicatie wordt gevolgd met speciale verwijzing naar de volgorde van de bezochte pagina's, en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de gebruiker.

 

Tracker geeft aan elke technologie - bijvoorbeeld cookies (kleine datasets opgeslagen in de browser van de gebruiker), unieke identificatoren, webbakens, embedded scripts, e-tags en vingerafdrukken - die het mogelijk maakt om gebruikers te volgen, bijvoorbeeld door toegang te krijgen tot of informatie op te slaan op het apparaat van de gebruiker.

Dit privacybeleid is onderhevig aan wijzigingen. We kunnen dit privacybeleid aanpassen om veranderingen in de wetgeving, onze omgang met persoonlijke gegevens of de kenmerken van ons bedrijf of onze diensten weer te geven. We zullen het bijgewerkte privacybeleid beschikbaar stellen op onze website en/of - voor zover technisch en wettelijk haalbaar - u een kennisgeving sturen via de contactgegevens die bij ons bekend zijn. Het wordt sterk aanbevolen deze pagina regelmatig te controleren, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging onderaan vermeld.

Latest update: 13 February 2023 

Retentie Periode

Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

- Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract, worden bewaard totdat dit contract volledig is uitgevoerd.
- Persoonsgegevens die zijn verzameld voor onze gerechtvaardigde belangen, worden bewaard zolang als nodig is om deze doeleinden te vervullen.
- Wij mogen persoonsgegevens langer bewaren wanneer u toestemming hebt gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken.
- Wij kunnen verplicht zijn persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de naleving van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, belastingwetgeving, Wetboek van economisch recht…) of op bevel van een autoriteit of in het kader van juridische procedures als bewijs (verjaringstermijn).

Na afloop van de bewaartermijn worden persoonsgegevens gewist. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op verwijdering, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden uitgeoefend na het verstrijken van de bewaartermijn.

Transfer van persoonlijke data

Afhankelijk van de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken, kunnen we deze in de volgende gevallen bekendmaken, waarbij ontvangers uw persoonlijke gegevens alleen binnen het kader van deze doeleinden zullen verwerken:

Binnen onze organisaties en ons merkomgeving: onze medewerkers, gelieerde en dochterondernemingen of organisaties, onze rechtsopvolgers, bedrijfsoverdrachten (in geval van reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen, behouden wij ons het recht voor om persoonlijke gegevens over te dragen).

Om onze diensten uit te voeren, kunnen we uw persoonlijke gegevens overdragen aan onze externe dienstverleners, dat wil zeggen bedrijven die diensten verlenen voor of namens ons (bijvoorbeeld externe leveranciers van IT-gerelateerde diensten zoals webhosting, software diensten, enzovoort, leveranciers, onderaannemers, professionele dienstverleners zoals accountants, advocaten, enz., marketingbureaus...

Wanneer vereist door de wet of wanneer rechtmatig noodzakelijk ter bescherming van ons.

Wanneer u ons toestemming geeft om dit te doen.

Wanneer er een legitiem belang is

Deze ontvangers kunnen de persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van hun specifieke taak, moeten handelen in overeenstemming met ons privacybeleid en ze mogen ze niet voor andere doeleinden gebruiken. Binnen de scope van de uitvoering van hun taken zijn de ontvangers ook verplicht om te voldoen aan de bepalingen van de GDPR, evenals aan hun contractuele verplichtingen jegens ons.

Overdracht buiten de EER

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’), en kunnen door ons en deze ontvangers buiten de EER worden verwerkt. In verband met elke overdracht van uw persoonlijke gegevens naar landen buiten de EER die over het algemeen niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als in de EER, zullen wij passende specifieke maatregelen implementeren om een adequaat niveau van bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het overeenkomen met ontvangers van de standaard contractuele clausules zoals vastgesteld bij Besluit (EU) 2021/914 van de Commissie van 4 juni 2021 betreffende standaard contractuele clausules voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad.

Uw rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

In het bijzonder hebt u het recht om het volgende te doen:

 • Uw toestemming te allen tijde in te trekken. U hebt het recht om uw toestemming in te trekken wanneer u eerder uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking plaatsvindt op een andere wettelijke basis dan toestemming. Als persoonsgegevens worden verwerkt voor een algemeen belang, in de uitoefening van een officiële bevoegdheid die aan ons is toegekend, of voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door ons worden nagestreefd, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een grond aan te voeren die verband houdt met uw specifieke situatie om het bezwaar te rechtvaardigen. U moet echter weten dat als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, u op elk moment bezwaar kunt maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging te hoeven geven.

 • Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. U hebt het recht om te weten of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, openbaarmaking te verkrijgen met betrekking tot bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

 • Verifiëren en rectificatie zoeken. U hebt het recht om de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens te verifiëren en te vragen om deze bij te werken of te corrigeren.

 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken. U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In dat geval zullen we uw persoonsgegevens niet verwerken voor een ander doel dan opslag.

 • Uw persoonsgegevens laten verwijderen of anderszins laten verwijderen. U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

 • Uw persoonsgegevens ontvangen en deze laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U hebt het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, deze zonder belemmering aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de persoonsgegevens worden verwerkt via geautomatiseerde middelen en dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, op een overeenkomst waarvan u deel uitmaakt, of op precontractuele verplichtingen daarvan.

 • Een klacht indienen. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be

Hoe kunt u deze rechten uitoefenen? Verzoeken om deze rechten uit te oefenen kunnen rechtstreeks aan ons worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en zullen zo snel mogelijk door ons worden behandeld en altijd binnen één maand..

Wijziging van het privacybeleid
bottom of page